تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

خاک متيلا

اي متيلا از خاصيت هاي مانند هوا دهنده، حاصل خيزي، آبگذر، زهکشي، و تغليظ نمک برخوردار است که فاکتور مهم براي موفقيت مرکبات در منطقه را فراهم مي اورد. درخت مرکبات در يک زمين گود، گشاده، با خاک هوا دار و عاري از لايه هاي ضمحت کار بونت کلسيم در رشد ها استد ميکند و ارزش PH براي مرکبات بين ٥.٥ تا ٥.٧ تخمين زده شده در حاليکه خاک روستاي متيلا داران PH به ميزان ٠.٨ است.

خاک روستاي متيلا داراي مواد ارگانيکي به ميزان ٤ درصد بوده در حاليکه بران کشت مرکبات اين بين ٢ تا ٥.٢ درصد بهترين تصور ميشود.

سطع مزرعه ها ما و حاصل خيزي روستاي متيلا در بخش سرگودها ـ پاکستان که توسط آب از نهريا آبياري ميشود بيشه ها را به باغ هاي رابه ميوه مبدل کرده و بخاطر آب و هوا معتدل زمستاني در فصل زمستان در اثر سرما خسارت نا پذير مي باشد.

کشت درختان ميوه در مزرعه ها ما در حوالي روستاي متيلا انجام ميشود.در فصل نظارت کامل ميشود و بهترين انواع بذر مورد استفاده قرار ميگردو افراد کار شناس بهترين کيفيت ميوه را حفظ ميکنند. با پيروي از استاندارد هاي بين الملل بهداست و استفاده از دواهاي قبل از برداشت محصول براي حفاظت ميوه از حشرات و قارچ هاي سمي بکار برده ميشود.

آب و هوا متيلا رشد ميوه مرکبات در چندين طريق از بار آوري بذر گرفته تا بدست آوري محصول ميوه کمک فراوآن ميکند. اگرچه ميوه مرکبات در اصل ماهيت معتدل دارد اما اکثر انواع تجاري در اوضاع نيمه معتدل که در منظمه وجوددارد رشد ميکند.

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است