تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

سياست و طريقه کار برداشت محصول

ميوه مرکبات را تا زماينکه به سطع بلوغت و رنگ نارتجي نرسد نمي توان برداشت کرد. ما برداشت محصول در مرحله مناسب بلوغت را تضمين ميدهيم. طرق برداشت محصول و عمليات درپي ان اهميت فراوان دارد که بازماندگي و کيفيت محصول را تعين ميکند. در اولين قدم کيفيت بهتر بايد تضمين شود که ميوه پلاسيده، خراب و يا اثرات بد نبيند تا از طعم بدان در امان بماند.

تيم زحمت کش کارشناسان متيلا نه تنها بهترين نوع ماندرين را براي متشتزيان شايق به بهترين کالايا را انتخاب ميکنند. ما براي چيدن ميوه از درختان از قيچي تيز استفاده ميکنيم و بريدن ميوه با قيچي بهتر از چيدن با دست است و ما تضمين ميکنيم که يک دکمه کوچک و يک برگ و يا شاخ با ميوه باشد.

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است