تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

درجه بندي و روند انتخاب

بعد از برداشت محصول ميوه در ظرف هاي پلاستيکي سوار بر کاميون ها به انبار آورده ميشود. و بعد ميوه براي يک شب نگهداري ميشود تا دماي ميوه مطابق با محيط انبار باشد وقتيکه ميوه به خط درجه بندي آورده ميشود ميوه با اب و پودبعد از برداشت محصول ميوه در ظرف هاي پلاستيکي سوار بر کاميون ها به انبار آورده ميشود. و بعد ميوه براي يک شب نگهداري ميشود تا دماي ميوه مطابق با محيط انبار باشد وقتيکه ميوه به خط درجه بندي آورده ميشود ميوه با اب و پودر مخصوص ميوه شستشوي داده ميشود و بعد در خشک کن خشک ميگردد و بهترين انواع موم زده

ميشود و دواي مورد احتياج قارچ کش زده ميشود تا جلوگير فاسد شدن و بيشتر نمودن زندگي در انبار شوند. در مرحله آخر ميوه بايک دستگاه مکانيکي اندازه گيري و درجه بندي ميشود که ميوه به اندازه هاي مختلف را درجه بندي کرده و بعد در بهترين انواع اجناس بسته بندي ميوه بسته بندي ميشود.

انواد ميوه بر اساس کيفيت،نرمي، صاف بودن، اندازه، وزن، رنگ، بلوغت، عاري بودن از اجناس خارجي و بيماري، حسارت ناشي از حشرات درجه بندي ميشود.

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است