تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

تصديق از سوي سازمان HACCP (اناليزه خطرات و نقطه بحراني)

متيلا از سوي سازمان HACCP تصديق نامه دريافت کرده است که جلوگير هرگونه خطرات به حال مزاجي و بروز ان ميشود تا مواد خوراکي در حفاظت کامل بوده و در يک محيط بي خطر در انبار و مرحله درجه بندي بماند. شماره سند

 

 

 

 

 

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است