تصديق از سوی
| | |
   
تماس باما تماس باما نيم رخ خانہ
 
صادر کنندگان، توليد کنندگان و عرضہ داران
 

مزرعه هاي متيلا

مزرعه هاي متيلا داراي مساحت ٥٠٠ ايکر درحومه روستاي متيلا مي باشد که مهم ترين منبع توليد ميوه کينو ماندرين بهاره بلکه ماندرين توليدي ارگاينکي در اين مزرعه هاي سرسبز توليد ميشود. اقدامات ضروري براي انجام تائيد به اين باغ هاي ميوه از سوي سازمان يورپ گپ Eurepgap بران حفظ و مديريت بهتر باغ ها اقدام شده است و موارد ضروري به موجب استاند اردهاي کمسيون اروپا و بهداشتي بين الملي برداشته شده است.

 

 

 
  در مورد ميوہ کينو (ماندارين)
  خاک روستای متيلا
  کارخانہ کينو
  مزرعہ ہای متيلا
  برداشت محصول
  درجہ بندی و روند انتخاب
  استاندارد بستہ بندی
  تصديق از سوی
  حرف آخر
 
 
  اېن خوشمزست، اېن متيلا است